Avgasning1Avgasning1
Avgasning1
Avgasning

Avgasning

Definitionen för avgasat media är < 0,1 mg syre / liter systemmedia. Oberoende laboratorium har dokumenterat att Eders patenterade teknik & produkter är de enda på marknaden som har den avgasningskapaciteten!!!


"Minimera miljöbelastningen, energi- och driftskostnaderna samt öka fastighetens/anläggningens värde!"
Mediekvaliteten avgör hur effektivt och väl en fastighets energisystem fungerar. Ett energisystem med gasrik och smutsig vätska är mindre effektivt, har sämre funktion samt större risk för kostsamma driftstörningar.​​​​​​​ Det är ett känt faktum att luft (syre/kväve, mm) ofta är den minsta gemensamma nämnaren för de flesta problem som kan uppstå i slutna energisystem som t.ex. värme- och kylsystem. ​
Målet/syftet med avgasning är att ta bort så mycket gas ur systemet att det inte kan uppstå någon kemisk korrosion och på detta vis elimineras alla luftrelaterade problem. Ett avgasat media bär dessutom mer energi vilket kan minska driftskostnaderna samt miljöpåverkan betydligt! Avgasning är ej att förväxla med avluftning! 
Ytterligare information om avgasning.  "Det är resultatet i systemet som räknas."
systemmediasystemmedia
systemmedia
systemmedia
Att driftstörningar och problem ofta inträffar i energiproduktioner som värme- och kylsystem är välbekant.

Indikationerna är då ofta:

- Korrosion uppträder på och i radiatorer, rör och systemdelar.
- Kavitation och oljud i pumpar, armaturer eller andra systemdelar.
- Flödesstörningar med ojämn eller utebliven värme/kyla som resultat.
- Svårt att hålla temperaturen pga försämrad värmeöverföring.
- Smuts/korrosionsrester sätter igen känsliga systemdelar.
- Förkortad livslängd på köldbärare som tex glykolmedier.

Luft/gasproblem uppstår pga naturens egna fysikaliska lagar. Det handlar om vätskans/systemmediets (vanligtvis vatten) förmåga att lösa respektive avge gas vid olika betingelser. Faktorerna som påverkar vätskans förmåga att lösa respektive avge gas är dess tryck och temperatur.
Det är absolut nödvändigt att ta hänsyn till de problem som uppkommer som en konsekvens av naturens egna lagar och använda teknik som effektivt förhindrar uppkomst av samt eliminerar dessa problem!
Eftersom vätskan enligt de fysikaliska lagarna strävar efter att ”alltid vara i rätt balans” samt att inga system är helt diffusionstäta kommer gasmängden åter att successivt öka i systemet om man inte avgasar konstant. Ex på ”högriskpunkter” i ett system där gas/luft kan komma in är: automatiska avluftare, radiatorventiler samt torra cirkulationspumpar.

Normen DIN 4726 anger hur mycket syre en systemkomponent får släppa in under en viss tid och fortfarande kallas tät (diffusionstät). Enligt DIN 4726 får maximal insläppning av syre vara 0,1mg/liter rörvolym och dygn. Men 0,1mg syre/liter systemmedia ger 1mg syre/liter efter 10 dygn, 3mg/liter efter en månad och 9mg/liter efter 3 månader. Vid 9mg syre/liter oxiderar ca 10g järn/m2 och dygn!

Därför är det nödvändigt att avgasaren är permanent monterad i systemet och har kapacitet att hålla gasmängden konstant mindre än 0,1mg syre/liter media.
Övriga gaser som finns i våra värme- och köldbärare är bland annat kvävgas som inte är korrosivt på samma sätt. Men denna bidrar till cirkulationsstörande luftansamlingar samt kavitationskorrosion som endast kan förhindras genom att antingen minska tryckfallen eller gasmängden. I många fall går det inte att minska tryckfallen och då återstår endast att minska gasinnehållet.
 
Korrosionsresterna som bildas om man inte avgasar mediat smutsar ner systemet samt orsakar driftstörningar, försämrad energitransport och extra slitage av systemet.
gasmangd enligt henrys lag1gasmangd enligt henrys lag1
gasmangd enligt henrys lag1
Gasmängd enligt Henrys lag
Gasmängd enligt Henrys lag
Följande tillvägagångssätt används för att bekämpa gas (t.ex. syre) i vätskor:
Kemisk bekämpning
Vid kemisk avgasning används för att binda syret olika medel såsom hydrazin, natriumsulfat etc. Kemisk avgasning innebär att driftansvarig ständigt måste hålla ett öga på bindemedlets koncentration, eftersom syret förbrukar bindemedlet. Det betyder att driftkostnaden ökar i takt med tillfört bindemedel och dessutom kvarstår all kvävgas i systemet med drift- och cirkulations-
störningar som resultat. Denna metod är förbjuden i många europeiska länder och inget som vi på KAROB rekommenderar!

Fysikalisk bekämpning 
Här skiljer man mellan termisk och fysikalisk avgasning. Den termiska avgasningen äger oundvikligen rum i varje värmekälla eftersom, till följd av uppvärmning av den kallare återgången i värmekällan, sjunker gasernas löslighet enligt principen av Henri Le Chatelier (1884). 
Underlaget till den fysikaliska avgasningen kom engelsmannen William Henry med år 1801. Henrys lag säger att gasers löslighet i en vätska avtar med sjunkande tryck. Termisk och fysikalisk avgasning är de principer våra produkter arbetar efter. Vi avgasar hela systemet till under 0,1 mg syre/liter system- media och det är vi ensam på marknaden om! 

Kontakta oss så hjälper vi Er med det bästa produktvalet för energisystemet!