Vattenanalys

Hur mår Ert energisystem och varför?

Enligt Fjärrsyn (Svensk Fjärrvärmes forskningsprogram) fungerar 75% av alla fastigheters fjärrvärme-centraler ineffektivt p.g.a. dålig avkylning. Denna energi-ineffektivitet beror på gas (luft) i systemmediet. Gasen i vätskan fälls ut i värmeväxlaren p.g.a. den dynamiska trycksänkningen som sker och bildar där ett isolerande skikt som försämrar energiöverföringen. Detta problem gäller alla vätskeburna energisystem (värme-, kyl- och återvinningssystem) som saknar rätt teknik för eliminering av gas i vätskan så att hela systemet blir syrefritt.
Har ni haft eller har pågående funktions- eller cirkulationsstörningar, igensatta ventiler, smutsigt systemvatten, läckage, korrosion eller ojämn/utebliven värme/kyla? Behöver ni lufta eller fylla på systemet eller vissa systemkomponenter ibland? 
När kontrollerades status och funktion senast i Er fastighets energisystem? 

En okulär besiktning samt enkel vattenanalys av systemmediet räcker oftast för att få kunskap om "hur energisystemet mår” och ge underlag för ev. åtgärder/förbättringar. Vid en vattenanalys mäts syrgashalt, konduktivitet (ledningsförmåga) och pH-värdet på plats i systemet.
Vattenanalys2Vattenanalys2
Vattenanalys2
Vattenanalys
Vanligt kranvatten vid 6°C innehåller ca 15mg syre/liter (beroende på trycket i ledningen). Den nivån ska vara < 0,1mg syre/liter i energisystemet för att kemisk korrosion ska elimineras/förhindras.
Konduktiviteten kan avslöja bl.a. status om ev. korrosionsprocesser samt om kemikalietillsats har skett. (Värdet bör vara snarlik kran-vattnets värde, är det förhöjt tyder det på att något är fel.) Börvärde för ett energisystem är <100μS/cm.
pH-värdet ska ligga mellan 7,5 – 9. För högt eller lågt värde kan tyda på kemikalietillsatser.

Vi har mycket lång erfarenhet av och stor kunskap om energisystem och enkla vattenanalyser så vi kan hjälpa er att fastställa ert systems status samt eventuella åtgärdsbehov. Riskera inte att det finns för er okända brister eller dålig systemvätska i ert energisystem. Det kan ge er eskalerande problem och kostnader! Kontakta KAROB