Stoppa korrosion, driftstopp och ineffektiv uppvärmning med avgasning. 

En av de allra viktigaste beståndsdelarna i ett vätskebaserat värme- och kylsystem är cirkulationsvattnet i systemet.
Det ska värma upp och det ska kyla ned, effektivt och energisnålt. Alla rörsystem är vätsketäta men de är inte gastäta och vätskan vill enligt naturlagarna binda gas beroende på vilket tryck och vilken temperatur vätskan har! Därför medför vatten stor del av gas (syre, kväve m.m.) in i systemet, vilket snabbt kan bidra till en försämrad produktion av värme eller kyla i anläggningen. Syre i vattnet ökar risk för korrosion och smuts i cirkulationsvätskan. Det innebär en större risk att få driftstopp, svårare att hålla jämna temperaturer och du får en anläggning som inte kan optimera energianvändningen.
Med KAROB och EDERs patenterade teknik får du en helt igenom avgasad anläggning, där mängden gas aldrig blir en risk.

Sju tecken på problem med för stor mängd gas i värme- och kylsystem


Det finns olika tecken som avslöjar om din tillverkningsindustri, fastighet eller offentliga byggnad har för stor mängd syrgas i det vatten som energianläggningen använder. Här är några av de allra vanligaste:
  • Korrosion uppträder på och i radiatorer, rör och systemdelar.
  • Kavitation och oljud i pumpar, armaturer eller andra systemdelar.
  • Flödesstörningar med ojämn eller utebliven värme eller kyla som resultat.
  • Svårt att hålla temperaturen på grund av försämrad värmeöverföring.
  • Smuts och korrosionsrester sätter igen känsliga systemdelar.
  • Oväntad kort livslängd på köldbärare som exempelvis glykolmedier.
  • Försämrad verkningsgrad i t.ex. återvinningssystem.

RISE fastställer vikten av att minska korrosion i värmeanläggningar

RISE, Research Institutes of Sweden, är ett forskningsinstitut som förutom att samla forskare och innovatörer, också har testbäddar och demonstrationsmiljöer som testar och undersöker produkters kapacitet. RISE är också Nordens största institution för forskning kring korrosion. RISE slår fast att den enskilt viktigaste faktorn för att förhindra korrosion i slutna vätskesystem, som en värme- och kylanläggning är, är att hålla en så låg syremängd som möjligt i systemet. RISE beräknar att samhällets årliga kostnad för korrosion är cirka 4 procent av BNP. Det vill säga kostnader för korrosionsskydd och reparationer när korrosionen medför skador på broar, byggnader och i system. Rost och korrosion i energisystem kan orsaka både miljöförstöring och driftsstopp i industrier med dyra produktionsbortfall och förlorat kundförtroende som konsekvens. Att kunna hålla en så låg syremängd som EDERs patenterade teknik garanterar vid avgasning, hjälper till att spara resurser och stora kostnader.

Undvik att tillsätta kemiska medel i slutna vätskeburna energisystem

Det är vanligt att se kemiska medel som lösningen när det handlar om att minska andelen syrgas i cirkulationsvatten. Det är inte nödvändigt och avrådes starkt genom försiktighetsprincipen. Genom KAROB och Eder får din anläggning tillgång till patenterad teknik som löser höga halter av syrgas utan några tillsatser. Att använda kemiska medel innebär även en ökad risk för högre driftskostnader eftersom det kemiska tillsatsmedlet som används, oftast hydrazin eller natriumsulfat, används för att syret i vattnet förbrukar bindemedlet. Det i sin tur betyder att driftansvarig ständigt måste stämma av och kontrollera koncentrationen av bindemedlet. Det gör att kostnaden för att hålla anläggningen i god kondition stiger. Det är också viktigt att poängtera att kvävgasen inte försvinner genom denna metod och att cirkulationsförmågan ofta påverkas och kan försämras. Resultatet blir alltså att det fortfarande finns en hög risk för driftstörningar. Eftersom den här metoden också är förbjuden i många europeiska länder finns all anledning att välja en annan väg vid problem med för hög syrehalt och korrosion i värme- och kylsystemet. Kontakta oss på KAROB, så får du veta mer om hur EDERs patenterade teknik gör skillnad.

Tänk på att slutna värme- och kylsystem aldrig är täta

Oavsett vilket system och material din anläggning består av, så kan den aldrig vara fullständigt gastät. Automatiska avluftare, radiatorventiler och torra cirkulationspumpar är ett par exempel där luft kan ta sig in i systemet. Det gör att syre kommer in i systemet och därför behöver alla system en permanent avgasare. Av KAROB med Eders patentskyddade produkter får du en teknik som gör att gasmängden konstant håller sig på mindre än 0,1 mg syre per liter vatten i systemet. Dessutom innehåller ofta värme- och kylanläggningar kvävgas. Det orsakar inte korrosion men bidrar till att luftansamlingar och kavitationskorrosion, så kallade ångansamlingar, kan bildas och minskar cirkulationsförmågan. Enda vägen att få bort dessa är att minska tryckfallet eller gasmängden. Det första fallet kan vara svårt att genomföra och då är minskning av gas enda lösningen. 

Utan avgasning ökar alltid mängde syrgas i din värme- och kylanläggning

Korrosionsresterna som bildas om man inte avgasar anläggningen smutsar ner systemet samt orsakar driftstörningar, försämrad energitransport och extra slitage av systemet. Utan konstant avgasning kommer gas öka konstant.
Vätska strävar alltid efter att själv vara i en perfekt balans och tillsammans med den luft som kommer utifrån kommer syremängden alltid att öka. Normen DIN 4726 anger hur mycket syre en systemkomponent får släppa in under en viss tid och för att fortfarande kunna kallas tät och diffusionstät. Enligt normen DIN 4726 får maximal insläppning av syre vara 0,1 mg per liter rörvolym och dygn. Men 0,1 mg syre per liter i ett systemmedia ger 1 mg syre per liter efter 10 dygn om det tillåts växa. Det blir 3 mg per liter efter en månad och hela 9 mg per liter efter tre månader.
Visste du att vid 9 mg syre per liter oxiderar cirka 10 g järn per kvadratmeter och dygn?

Gasmängd enligt Henrys lag

Få både termisk och fysikalisk avgasning – unik metod från KAROB 
med Eders patenterade teknik

Med hjälp av Eders patenterade teknik kan din anläggning få en garanterad mängd av syrgas som mäter mindre än 0,1 mg syre per liter i systemet. Det är vi ensamma om att kunna leverera. Bakom resultatet döljer sig kunskap, erfarenhet och utveckling, men också två grundprinciper från fysiken: termisk och fysikalisk avgasning. Den termiska avgasningen sker oundvikligen i varje värmekälla eftersom på grund av uppvärmning av den kallare återgången i värmekällan sjunker gasernas löslighet. Detta enligt fransmannen Henri Le Chateliers princip om kemisk jämvikt som han upptäckte i slutet av 1800-talet. Bakgrunden till den fysikaliska avgasningen står engelsmannen William Henry för. År 1801 drog han slutsatsen att gasers löslighet i en vätska avtar med sjunkande tryck. Den upptäckten finns perfekt utnyttjad i Eders lösning för avgasning.

Vill du veta mer om hur du med hjälp av avgasning kan hålla din kyl- och värmeanläggning i perfekt kondition och undvika problem med driftstörningar på grund av korrosion?
Kontakta oss på info@karob.se eller skicka ett meddelande här