Smutsfilter säkerställer leveransen i värme- och kylanläggningar 

Smutsfilter skyddar vattnet i din värme- och kylanläggning 


Smuts ger högre driftskostnader och sämre effektivitet, och orsaken bakom ökad mängd smuts i cirkulationsvatten heter korrosion. Korrosion innebär att ett material, oftast metall, påverkas och upplöses på grund av en kemisk reaktion där metallen reagerar med syre. Med tunna ledningar kan en även liten korrosion ge väldigt stor påverkan på en anläggnings säkerhet. Att behöva byta rör som har satts igen, få läckage eller få försämrad cirkulation på grund av minskad diameter i anläggningens rör är en onödig risk och en onödig kostnad. Tyvärr kan korrosion uppstå ganska snabbt i förhållandevis nya system, om inte kontroll och avgasning av gasmängden i cirkulationsvattnet görs samt att ett smutsfilter med god prestanda används. 

Få en skräddarsydd lösning med effektiva smutsfilter


För att hålla ditt system rent och det under lång tid, krävs ett smutsfilter som klarar hårda påfrestningar och presterar över tid. KAROB arbetar med Eurowater och rekommenderar bl.a. EFG5 smutsfilter.  Det är ett kombinerat smuts- och magnetfilter som både innehåller påsfilter och magnetstavar. Eurowaters påstryckfilter EF/EFG är idealiska för filtreringsprocesser med höga krav på flödeshastighet och utrymmessparande installationer. Det är filter som reducerar näst intill all typ av turbiditet och kan användas för en mängd olika användningsområden. EFG är anpassade för system med temperatur till 100 °C. Det är smutsfilter med ett brett användningsområde. Samtidigt är de effektiva och ger bra resultat när fasta partiklar behöver reduceras ur en vattenström. Exempel på områden är för cirkulationsvatten, vattenåtervinning, pannvatten, kylvatten och avloppsvatten. Ett annat vanligt användningsområde är för att skydda en annan vattenreningsutrustning mot igensättning och kapacitetsförlust.  
 
Tack vare lång erfarenhet och expertkunskap om systemrengörning kan vi skräddarsy den bästa lösningen till din anläggning. Kontakta oss!
Du når oss enklast på info@karob.se eller på telefonnummer +46 (0)8 44 66 350.
​​​​​​​Du kan också lämna underlag här!
 
Källor:  
https://www.eurowater.se/produkter/standardprodukter/mekanisk_filtrering 

Eurowater EFG 5 smutsfilter


Smuts / korrosionsrester orsakar driftstörningar i kylanläggningar och värmesystem 


Det är ett väl känt faktum att luft är den minsta gemensamma nämnaren för driftstopp, cirkulationsproblem och andra störningar som kan uppstå i ett värme- och kylsystem. För att lösa problemet med luft i systemet installeras ofta traditionellt automatiska avluftare i systemets högpunkter samt en luftavskiljare i systemets gemensamma flödespunkt. Detta räcker inte, det förvärrar oftast problemen pga felaktigt användande (automatisk avluftare skall vara stängd under normal drift annars släpper den även in luft) samt dålig kontroll på systemets statiska tryck och påfyllning! T.o.m. att reducera gaser i systemet räcker sällan. Även om överskottet och den fria luften i systemet kan elimineras så finns det fortfarande gaser kvar. Dessa gaser (syrgas) ger korrosion och gör att korrosionsrester / smutspartiklar hamnar i systemets vätska och försämrar anläggningens möjlighet att prestera optimalt. Dessutom: För att spara på energiåtgången används speciellt i dagens moderna slutna system relativt låga temperaturer i kombination med ett högt tryck. Det i sin tur gör att vattnet / vätskan som cirkulerar i värmesystemet binder en större mängd gas än om förhållandet temperatur och tryck ser annorlunda ut. För att förhindra detta händelseförlopp måste systemvätskan avgasas till en gasmängd > 0,1 mg syre / liter media. Sedan måste systemmediat renas från smuts, particklar och korrosionsrester. Vid rengöring av ett nedsmutsat vätskesystem via ett smutsfilter blir följden att efter en tids användning byggs partiklar upp i filterpåsen samt på magnetstavarna. Faktorer som mängd och typ av föroreningar, flödeshastighet och flödesvolymer samt typ av filtermaterial påverkar hur snabbt ämnen ackumuleras på magnetstavarna samt i filterpåsen. Ett igensatt smutsfilter leder till ett minskat filtratflöde och behöver rengöras samt att filterpåsen byts till en ny.