Vattenanalys

​​​​​​​Hur mår Ert energisystem och varför?

75% av alla fastigheters fjärrvärme-centraler är ineffektiva

Enligt Fjärrsyn (Svensk Fjärrvärmes forskningsprogram) fungerar 75% av alla fastigheters fjärrvärme-centraler ineffektivt p.g.a. dålig avkylning. Denna energi-ineffektivitet beror på gas (luft) i systemmediet. Gasen i vätskan fälls ut i värmeväxlaren p.g.a. den dynamiska trycksänkningen som sker och bildar där ett isolerande skikt som försämrar energiöverföringen. Detta problem gäller alla vätskeburna energisystem (värme-, kyl- och återvinningssystem) som saknar rätt teknik för eliminering av gas i vätskan så att hela systemet blir syrefritt.

Funktions- eller driftstörningar

Har ni haft eller har pågående funktions- eller cirkulationsstörningar, igensatta ventiler, smutsigt systemvatten, läckage, korrosion eller ojämn/utebliven värme/kyla? Behöver ni lufta eller fylla på systemet eller vissa systemkomponenter ibland? 

Statuscheck?!

​När kontrollerades status och funktion senast i Er fastighets energisystem? 
En okulär besiktning samt enkel vattenanalys av systemmediet räcker oftast för att få kunskap om "hur energisystemet mår” och ge underlag för ev. åtgärder/förbättringar. Vid en enkel vattenanalys mäts syrgashalt, konduktivitet (ledningsförmåga) och pH-värdet på plats i systemet.
Vattenanalys2Vattenanalys2
Vattenanalys2
Vattenanalys

Stadsvattnet är ett gott livsmedel

Vi svenskar är bortskämda med ett dricks-/stadsvatten med väldigt hög kvalitet och god smak. Detta är tack vare att Livsmedelsverket kravställer hur vattnet ska se ut för att vi konsumenter ska kunna dricka det direkt ur kranen. Men det betyder tyvärr inte att dricksvattnet automatiskt är lämpligt som systemmedia eller tekniskt vatten som man ska använda i sitt energisystem. Vanligt stads-/kranvatten vid 6°C innehåller ca 15mg syre/liter (beroende på trycket i ledningen).
Den nivån ska vara < 0,1mg syre/liter i energisystemet för att kemisk korrosion ska elimineras/förhindras.

Övriga viktiga gränsvärden

Konduktiviteten är korrosionsdrivande och kan avslöja bl.a. status om ev. korrosionsprocesser samt om kemikalietillsats har skett. (Värdet bör vara snarlik kranvattnets värde, är det förhöjt tyder det på att något är fel.)
Börvärde för konduktiviteten i ett värmesystem är <100μS/cm.
pH-värdet ska ligga mellan 7,5 – 9. För högt eller lågt värde kan tyda på kemikalietillsatser.

Åtgärdsbehov?

Vi har mycket lång erfarenhet av och stor kunskap om energisystem och enkla vattenanalyser så vi kan hjälpa er att fastställa ert systems status samt eventuella åtgärdsbehov. 
Riskera inte att det finns för er okända brister eller dålig systemvätska i ert energisystem. Det kan ge er eskalerande problem och kostnader!