Smutsfilter & rengöring

Smutsfilter

Undvik ineffektiva och kostsamt smutsiga energisystem!

Att driftstörningar och problem ofta inträffar i energisystem som värme- kyl- och återvinningssystem är välbekant. Det är ett känt faktum att luft är den minsta gemensamma nämnaren för de flesta problem som kan uppstå i dessa system. Det vanligaste sättet att bemöta luft i t.ex. värmesystem idag är att montera automat-avluftare på högpunkt samt eventuellt en luftavskiljare på gemensam flödespunkt i systemet.
Räcker detta, skall man endast reducera mängden fria gaser i systemet och kan detta vara nog?
-Nej, det räcker inte alls! Om överskottsgasen/den fria luften i systemet avlägsnas, så finns det fortfarande kvar gaser som orsakar korrosion och som kan störa driften (dagens moderna slutna energisystem med relativt låga temperaturer och höga tryck gör att vätskan binder mycket gas).

Luft & smuts ger högre driftskostnader!

Den korrosion som uppkommer är kemisk korrosion och kavitationskorrosion. Som resultat av dessa båda typer bildas restprodukter som smuts och magnetit som transporteras runt i systemet och i sin tur orsakar erosionskorrosion. Låter man detta fortlöpa så ökar restprodukterna (smutsen) i systemet vilket ger minskad avkylning/energieffektivitet, cirkulationsstörningar och igensatta ventiler/komponenter som resultat. Nedsmutsningen i systemet ökar även systemmediets ledningsförmåga (konduktivitet) vilket är korrosionsdrivande.
​​​​​​​

Stoppad korrosion ger stoppad nedsmutsning

Enligt RISE så ökar belägg/nedsmutsning med en skikttjocklek om 0,4 mm behovet av energi med 10%.
Med detta som grund är det lätt att förstå vidden av den onda cirkel som uppstår i system utan riktig avgasning (<0,1mg syre/liter systemvätska). ​För att stoppa korrosionen helt i systemet måste en Eder multicontrol installeras. Används Eder avgasningsteknik från ”dag 1” vid nyproduktion samt att systemmediet har rätt beskaffenhet så undviks denna nedbrytande och nedsmutsande process då korrosion i systemet eliminerats.
​​​​​​​

Skräddarsydd smutsfilterlösning

För att rena ett nedsmutsat systemmedia på ett effektivt och driftsäkert sätt rekommenderar och arbetar vi med Eurowater EFG5 smutsfilter. Ett kombinerat smuts- och magnetfilter innehållande både påsfilter och magnetstavar. Tack vare lång erfarenhet och kunskaper om systemrengörning kan vi skräddarsy den bästa lösningen samt bäst passande produkt till varje system. Vi hjälper Er få bästa resultat och funktion i just ert energisystem. Kontakta oss för mer information!

Eurowater EFG 5 smutsfilter